Trang tuyển sinh

Đọc thêm

Báo cáo định kỳ 2014 và đăng ký chỉ tiêu 2015 (26-12-2014)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 6930/BGDĐT-KHTC, ngày 01/12/2014về việc báo cáo thống kê năm học 2014-2015, Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị báo cáo thống kê năm học 2014-2015theo các mẫu quy định.