Biểu mẫu Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra (09-08-2016)

Biểu mẫu Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra

Biểu mẫu Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng (21-07-2016)

Biểu mẫu Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng