Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016-2017 (01-11-2016)

Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016-2017

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra (21-07-2016)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng (21-07-2016)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng