A/ LUẬT

 

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 Download  

 

B/ NGHỊ ĐỊNH

 

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Nghị định số 64/2014/NĐCP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân Download  

 

C/ THÔNG TƯ

 

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân Download  

 

D/ KHÁC (CHỈ THỊ, HƯỚNG DẪN ...)