A/ LUẬT

 

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 Download  
2 Sửa đổi bổ sung Luật Phòng chống tham nhũng số 01/2007/QH12 Download  
3 Sửa đổi bổ sung Luật Phòng chống tham nhũng số 27/2012/QH13 Download  
4 Luật Phòng chống tham nhũng hợp nhất số 10/2012/VBHN-VPQH Download  

 

B/ NGHỊ ĐỊNH

 

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Nghị định số 59/2013/ND-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Download  
2 Nghị định số 78/2013/ND-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập Download  

 

C/ THÔNG TƯ

 

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng Download  
2 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập Download  

 

D/ KHÁC (CHỈ THỊ, HƯỚNG DẪN ...)

 

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Danh mục Người phải kê khai tài sản, thu nhập Download