Đại học Đà Nẵng đi đầu về phòng, chống tham nhũng trong nhà trường (12-04-2016)

(Thanh tra)- Được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ đánh giá là mô hình đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của nhà trường - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã triển khai tích cực và đồng bộ nhiều giải pháp về PCTN. Đại học Đà Nẵng