A. Nhóm TRT do ĐHĐN trực tiếp quản lý

STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
1 Công nghệ cơ khí và các thiết bị tự động hóa có chính xác cao Engineering Technology and Automatic high precision equipment (ETA)
2 Cơ học tính toán Computational Mechanics (ComMEC)
3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Technical Control and Automation
4 Máy điện và Thiết bị điện – điện tử Teaching Research Team for Electric Machines and Electrical and Electronic Equipments
5 Thiết kế và phát triển hệ thống thông tin số 3DCS Design and Development Digital Communication System – 3DCS.
6 Vì sức khỏe cộng đồng E-Health
7 Tin học ứng dụng Applied Informatics
8 Môi trường và Tài nguyên sinh học Environment & Biological Resource (DN-EBR)
9 Giảng dạy Đổi mới Kinh doanh Teaching and Research Team for Business Innovation (TRTBusiness Innovation)
10 Vật liệu tổng hợp và ứng dụng Applied & Synthetic Materials (A&SM)

B. Nhóm TRT do Đơn vị thành viên Đại học Đà Nẵng trực tiếp quản lý

I. Trường Đại học Bách khoa
STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
1 Năng lượng và nhiên liệu thay thế Alternative Energy and Fuel
2 Vật liệu mới và xúc tác Advanced Materials and Catalyst
3 Hoá học tính toán và khoa học vật liệu Computational Chemistry and Materials Science
4 Phát triển ứng dụng thông tin và truyền thông Application development information and communication
5 Sản xuất tự động Manufacturing automation
II. Trường Cao đẳng Công nghệ
STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
1 Kỹ thuật Máy tính – Truyền thông & Điều khiển tự động Computer technology - Communication & Control (3C)