1. Giới thiệu

Ngày 5 tháng 3 năm 2008, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 210/CBC cho phép Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, ngoài ngôn ngữ được thể hiện là tiếng Việt, được bổ sung thêm ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

 

Ngày 15 tháng 9 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 1487/GP-BTTTT cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung cho phép Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng được tăng kỳ hạn xuất bản từ 02 tháng/kỳ lên 01 tháng/kỳ và tăng số trang từ 80 trang lên 150 trang.

 

Năm 2013 Tạp chí được năng cấp theo chuẩn quốc tế (2013-2018) với kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

 

Ngày 07/01/2016, Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép hoạt động với: 15 số/năm, trong đó có 3 số bằng tiếng Anh và Tổng biên tập là GS.TS Trần Văn Nam, Phó TBT là PGS.TS Đoàn Quang Vinh.

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng ra đời là sự kế thừa và phát huy truyền thống các tập san, thông báo, thông tin, kỷ yếu Hội thảo của Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên trong gần 40 năm qua với mục đích:

 

- Công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo;

- Thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường;

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

 

Năm Kỹ thuật Tự nhiên Y dược Xã hội Nhân văn Kinh tế Tổng in
2010 81 42 - 88 33 41 285
2011 124 52 - 106 22 28 332
2012 228 31 - 93 36 50 438
2013 120 73 - 42 60 65 360
2014 171 101 2 46 51 36 407
2015 198 65 3 46 43 46 401
Tổng 922 364 5 421 245 266 2223

2. Trang liên kết