Thế giới đã bước vào kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức. Trong những năm qua, kinh tế tri thức được chọn làm chiến lược phát triển của nhiều quốc gia, cả những nước phát triển và đang phát triển. Ngân hàng Thế giới đánh giá “Đối với các nền kinh tế tiên phong trên thế giới, cán cân giữa hai yếu tố tri thức và các nguồn lực đang nghiên về tri thức. Tri thức thực sự đã trở thành yếu tố quan trọng nhất quyết định mức sống – hơn cả yếu tố đất đai, hơn cả yếu tố tư liệu sản xuất, hơn cả yếu tố lao động. Các nền kinh tế phát triển nhất về công nghệ ngày nay thực sự đã dựa vào tri thức”. Trong nền kinh tế tri thức, sức mạnh cạnh tranh nằm ở năng lực nghiên cứu khoa học. Sự sáng tạo, phổ biến và sử dụng hiệu quả tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong những năm gần đây, khoa học công nghệ (KHCN) đã thực sự trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp, có tác động toàn diện và sâu sắc đến sự phát triển của mỗi tổ chức, mỗi quốc gia. KHCN đóng vai trò quyết định trong chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI xác định một trong những nhiệm vụ và giải pháp để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo là thúc đẩy hoạt KHCN “Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học. Gắn kết chặc chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, giữa các cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ưu tiên đầu tư phát triển khoa học cơ bản, khoa học mũi nhọn, phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm chuyên ngành, trung tâm công nghệ cao, cơ sở sản xuất thử nghiệm hiện đại trong một số cơ sở giáo dục đại học. Có chính sách khuyến khích học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học”.

Trong chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ có xác định rõ mục tiêu “đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Nam có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực ASEAN và thế giới”. Đảng và Chính phủ đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn nhằm phát triển và đưa KHCN thật sự trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Trong hệ thống phân loại, xếp hạng các trường đại học, nghiên cứu khoa học luôn chiếm một vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Hoạt động nghiên cứu khoa học có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, lãnh đạo Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã xác định mục tiêu là “tiếp tục phát triển ĐHĐN theo định hướng nghiên cứu, hướng đến việc đáp ứng các tiêu chí xếp loại trường đại học và được các tổ chức kiểm định quốc gia, quốc tế công nhận”. Xây dựng và phát triển ĐHĐN thành một khối thống nhất và đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực nghiên cứu với mỗi đơn vị thành viên có đặc thù khác nhau, tạo nên sự đa dạng và giàu bản sắc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ĐHĐN giai đoạn 2016-2020.

ĐHĐN là đại học vùng trọng điểm quốc gia, đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Gần 40 năm qua, ĐHĐN đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Cán bộ, giảng viên ĐHĐN đã đăng ký 22 bằng độc quyền sáng chế, chứng nhận và quyền sở hữu, thực hiện hàng nghìn đề tài NCKH các cấp, công bố hàng nghìn bài báo trên các tạp chí trong và ngoài nước.
 
 

Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN ĐHĐN 2011-2015

 

 

Kỷ yếu tổng kết hoạt động KHCN ĐHĐN 2011-2015

 

 

Tải về PDF