Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” (20-09-2016)

THÔNG TƯ Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập (20-09-2016)

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội (20-09-2016)

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội

Danh mục văn bản hết hiệu lực và sắp hết hiệu lực (20-09-2016)

Văn bản hết hiệu lực và sắp hết hiệu lực theo Khoản 4 Điều 154 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015