1. Danh sách tiến sĩ

2. Danh sách Thạc sĩ tốt nghiệp tại Đại học Đà Nẵng – Khóa 29 (5/2014-5/2016)