TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÓ VIỆC LÀM

SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP NĂM 2015

 

1. Báo cáo tổng hợp chung

 

2. Tổng hợp số liệu

 

3. Báo cáo của các CSGD ĐH thành viên