KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN – ĐHĐN (08-03-2019)

Kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN)