Số liệu CBVC Đại học Đà Nẵng quý 4 năm 2019 (20-12-2019)

Tính đến tháng 12/2019, đội ngũ cán bộ viên chức và lực lượng giảng viên cơ hữu của ĐHĐN với 2.301 cán bộ, trong đó có 1.445 giảng viên; giảng viên cao cấp 107, giảng viên chính 198.

Số liệu CBVC Đại học Đà Nẵng quý 3 năm 2019 (14-10-2019)

Số liệu CBVC Đại học Đà Nẵng quý 3 năm 2019

Số liệu CBVC Đại học Đà Nẵng quý 2 năm 2019 (21-08-2019)

Số liệu CBVC Đại học Đà Nẵng quý 2 năm 2019

Số liệu CBVC Đại học Đà Nẵng quý 1 năm 2019 (21-08-2019)

Số liệu CBVC Đại học Đà Nẵng quý 1 năm 2019