Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Đà Nẵng thông báo, lấy ý kiến đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (17-09-2019)

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Đà Nẵng thông báo, lấy ý kiến đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018-2019 (13-09-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018-2019

Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 (26-08-2019)

Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Quy định công tác thi đua, khen thương tại Đại học Đà Nẵng (21-08-2019)

Quyết định 4501/QĐ-ĐHĐN Quy định công tác thi đua, khen thương tại Đại học Đà Nẵng

Thông báo số 03/TB-HĐGSCS của Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng (21-08-2019)

Thông báo số 03/TB-HĐGSCS của Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng