Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2012 (16-08-2012)

Căn cứ theo Quy định số 2050/TCCB ngày 03/10/2006 của Giám đốc ĐHĐN về việc tuyển dụng, hợp đồng, thử việc, bổ nhiệm ngạch viên chức và kế hoạch tuyển viên chức năm 2012, Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2012.