Quyết định thành lập Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn trực thuộc Đại học Đà Nẵng (07-01-2020)

Quyết định thành lập Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Dự thảo xin ý kiến về sửa đổi Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT (23-12-2019)

Dự thảo xin ý kiến về sửa đổi Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (13-11-2019)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục