Thủ tục xin chuyển công tác của công viên chức (20-12-2019)

Khi có đủ hồ sơ theo quy định, bạn thực hiện việc nộp hồ sơ tại cơ quan cấp Sở quản lý đơn vị bạn. Ví dụ: Bạn trong ngành giáo dục thì nộp hồ sơ tại Sở giáo dục và đào tạo.

Quy trình chuyển nơi công tác của cán bộ, viên chức (20-12-2019)

Để được chuyển nơi công tác thì cán bộ, viên chức cần chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cơ bản sau:

Thủ tục – quy trình chuyển nơi công tác của cán bộ viên chức mới nhất (20-12-2019)

Điều kiện luân chuyển, điều động cán bộ, viên chức Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 quy định: – Điều động được hiểu là việc cán bộ được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức này sang cơ quan tổ chức khác...

Quy định về chuyển công tác đối với viên chức (20-12-2019)

Thứ nhất, căn cứ Theo Luật viên chức năm 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012 quy định liên quan về chuyển công tác đối với viên chức bao gồm như sau: Điều 28. Thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc