Kế hoạch kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 (08-11-2019)

Kế hoạch kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

Kế hoạch kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 (07-11-2019)

kế hoạch kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (07-11-2019)

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập (07-11-2019)

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập