Danh sách cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng được cử đi học trong nước năm 2019 (05-05-2020)

Danh sách cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng được cử đi học trong nước năm 2019

Công văn về việc thực hiện một số nội dung liên quan cử cán bộ viên chức đi học trong nước và ngoài nước (29-04-2020)

Công văn về việc thực hiện một số nội dung liên quan cử cán bộ viên chức đi học trong nước và ngoài nước

Thông báo về việc tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020 (27-03-2020)

Thông báo về việc tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020

Quyết định 2211/QĐ-ĐHĐN Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng (08-11-2019)

Quyết định 2211/QĐ-ĐHĐN Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng