Quyết định cử viên chức Lê Thị Minh Phương đi đào tạo Tiến sỹ (15-11-2019)

Quyết định cử viên chức Lê Thị Minh Phương đi học Tiến sỹ

Quyết định 2211/QĐ-ĐHĐN Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng (08-11-2019)

Quyết định 2211/QĐ-ĐHĐN Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng