Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển dụng Vòng 2, đợt 2 năm 2019 (20-03-2020)

Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển dụng Vòng 2

Thông báo Kết quả xét tuyển Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 (05-03-2020)

Thông báo Kết quả xét tuyển Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng đợt 2 năm 2019 (02-01-2020)

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019 (30-12-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và mời các ứng viên trúng tuyển có tên như danh sách kèm theo đến ký hợp đồng làm việc như sau:

Thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 (23-12-2019)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo Kết quả xét tuyển Vòng 1 và thời gian, địa điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019 (03-12-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo Kết quả xét tuyển Vòng 1 và thời gian, địa điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019 (02-10-2019)

Thông báo tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2012 (16-08-2012)

Căn cứ theo Quy định số 2050/TCCB ngày 03/10/2006 của Giám đốc ĐHĐN về việc tuyển dụng, hợp đồng, thử việc, bổ nhiệm ngạch viên chức và kế hoạch tuyển viên chức năm 2012, Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2012.