Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giảng viên (20-12-2019)

Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên được quy định tại Điều 2 Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau:

Chế độ tập sự đối với viên chức từ 15/01/2019 (20-12-2019)

Theo quy định tại Khoản 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị...

Quy định về thời gian tập sự giáo viên từ ngày 29/6/2019 (20-12-2019)

Ngày 14/5/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập.

Quy định về chế độ tập sự đối với công chức, viên chức (20-12-2019)

Có hiệu lực từ ngày 15/01/2019, Nghị định 161/2018/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, trong đó sửa đổi nội dung liên quan đến chế độ tập sự.