Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức (27-12-2019)

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Biểu mẫu hợp đồng theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ (20-12-2019)

Thực hiện theo Điều 3, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền ...

Trường học, bệnh viện công không được ký HĐLĐ với các vị trí sau (20-12-2019)

Bên cạnh chỉ tiêu biên chế được giao, để đáp ứng nhu cầu công việc thì trên thực tế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập vẫn tiến hành ký hợp đồng lao động theo quy định tại Bộ luật lao động.