Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của viên chức khoa học công nghệ (23-12-2019)

Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của viên chức khoa học công nghệ

Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của Thư viện viên (23-12-2019)

Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của Thư viện viên

Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của kế toán viên (23-12-2019)

Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của kế toán viên

Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của chuyên viên. (23-12-2019)

Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của chuyên viên.

Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của Giảng viên. (23-12-2019)

Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của Giảng viên.