Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở (13-01-2020)

Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

Danh sách ứng viên được HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2019 (26-12-2019)

Danh sách ứng viên được HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2019

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS (23-12-2019)

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS

Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư Đại học Đà Nẵng (24-09-2019)

Tính đến tháng 4/2020, tổng số Giáo sư, Phó Giáo sư cơ hữu đang công tác tại Đại học Đà Nẵng là 113 người, trong đó có 8 Giáo sư và 105 Phó Giáo sư.