Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (06-03-2019)

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Cách tính thời điểm xét nâng lương trước thời hạn (24-12-2014)

Tham khảo về việc cách tính thời điểm nâng bậc lương trước thời hạn của Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ