Tổng hợp các chế độ phụ cấp hiện nay đối với viên chức (27-12-2019)

Tổng hợp các chế độ phụ cấp hiện nay đối với viên chức

Mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (27-12-2019)

Mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập