Về việc đóng Bảo hiểm Y tế cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (21-02-2020)

Về việc đóng BHYT cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Về việc thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng (20-01-2020)

Về việc thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

06 chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ 2020 (26-12-2019)

06 chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ 2020

Công văn của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc nâng cấp Phần mềm giao dịch điện tử BHXH (28-08-2019)

Công văn của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc nâng cấp Phần mềm giao dịch điện tử BHXH

Luật số 58/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (21-08-2019)

Luật số 58/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI