Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020 (23-04-2020)

Ngày 17/4/2020, Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 983/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục (02-03-2020)

Ngày 27/2/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch công tác phỏ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục(Văn bản số 115/KH-BGDĐT)

Về việc điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 (28-02-2020)

Ngày 28/2/2020 Đại học Đà Nẵng đã có công văn số 716/ĐHĐN-VP v/v điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó sinh viên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đến hết 8/3/2020

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của ĐHĐN ban hành kèm theo QĐ số 1111/QĐ-ĐHĐN ngày 17/4/2019 (26-02-2020)

Ngày 14/2/2020, Giám đốc ĐHĐN đã ký QĐ số 477/QĐ-ĐHĐN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của ĐHĐN

Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên do dịch bệnh Covid_19 (26-02-2020)

Ngày 18/2/2020, Đại học Đà Nẵng đã có Công văn số 594/ĐHĐN-VP về việc kéo dài thời gian nghỉ học của Sinh viên. Theo đó, sinh viên được nghỉ học đến hết tháng 2/2020, sinh viên quốc tế tạm thời chưa quay lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của Nhà tường