DANH MỤC HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ HỢP TÁC QUỐC TẾ

TT

Thông tin

Trích yếu

I. CÁC VĂN BẢN VỀ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

1

KH: 136/2007/NĐ-CP
Ngày BH: 17/8/2007

Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
NBH: Chính phủ

Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

(Link)

2

KH: 65/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 06/9/2012

Ngày HL: 10/11/2012
NBH: Chính phủ

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của côngdân Việt Nam

 (Link)

3

KH: 94/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 16/10/2015

Ngày HL: 01/12/2015
NBH: Chính phủ

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

(Link)

4

KH: 06/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 25/01/2010

Ngày HL: 15/3/2010
NBH: Chính phủ

Nghị định Quy định những người là công chức  

(Link)

5

KH: 08/2009/TTLT/BCA-BNG
Ngày BH: 06/10/2009

Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký
NBH: Bộ Công an – Bộ Ngoại giao

Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

(Link)

6

KH: 08/2013/TTLT-BCA-BNG
Ngày BH: 20/8/2013

Ngày HL: 05/10/2013
NBH: Bộ Công an – Bộ Ngoại giao

Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06/10/2009 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

(Link)

7

KH: 02/2013/TT-BNG    Ngày BH: 25/6/2013

Ngày HL: 15/8/2013
NBH: Bộ Ngoại giao

Thông tư Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

(Link)

8

KH: 07/2013/TT-BCA   Ngày BH: 30/01/2013

Ngày HL: 20/3/2013
NBH: Bộ Ngoại giao

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn cấp, sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC 

(Link)

9

KH: 29/2016/TT-BCA   Ngày BH: 06/7/2016

Ngày HL: 20/8/2016

NBH: Bộ Công an

Thông tư Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam

(Link)

II. CÁC VĂN BẢN VỀ NHẬP XUẤT CẢNH CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1

KH: 371/A37-P2

Ngày BH: 06/9/2011

NBH: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh – Bộ Công an

Giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài

(Link)

2

KH: 01/2012/TTLT-BCA-BNG

Ngày BH: 03/01/2012

Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký

NBH: Bộ Công an – Bộ Ngoại giao

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 

Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam

(Link)

3

KH: 102/2013/NĐ-CP

 Ngày BH: 05/9/2013

Ngày HL: 01/11/2013

NBH: Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

(Link)

4

KH: 03/2014/TT-BLĐTBXH

Ngày BH: 20/01/2014

Ngày HL: 10/3/2014

NBH: Quốc hội

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

(Link)

5

KH: 47/2014/QH13

Ngày BH: 16/6/2014

Ngày HL: 01/01/2015

NBH: Quốc hội

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

(Link)

6

KH: 30/2018/TT-BGDĐT

Ngày BH: 24/12/2018

Ngày HL: 08/02/2019

NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

(Link)

III. CÁC VĂN BẢN VỀ HỘI NGHỊ HỘI THẢO QUỐC TẾ

1

KH: 78/2008/NĐ-CP

Ngày BH: 17/7/2008

Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

NBH: Chính phủ

Nghị định về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

(Link)

2

KH: 10/2008/TT-BTP

Ngày BH: 31/12/2008

Ngày HL: Sau 45 ngày kể từ ngày ký

NBH: Bộ Tư pháp

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

(LinkLink Mẫu số 1Link Mẫu số 2)

3

KH: 76/2010/QĐ-TTg

Ngày BH: 31/11/2010

Ngày HL: 15/01/2011

NBH: Thủ tướng

Quyết định về về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

(Link)

4

KH: 21/2013/QĐ-UBND

Ngày BH: 09/7/2013

Ngày HL: sau 10 ngày kể từ ngày ký

NBH: UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(Link)

5

KH: 5465/QĐ-UBND

Ngày BH: 12/8/2014

Ngày HL: 12/8/2014

NBH: UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại thành phố Đà Nẵng

(Link)

IV. CÁC VĂN BẢN VỀ HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI

VỀ PHÁP LUẬT, GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

1

KH: 78/2008/NĐ-CP

Ngày BH: 17/7/2008

Ngày HL: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

NBH: Chính phủ

Nghị định về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

(Link)

2

KH: 34/2014/TT-BGDĐT

Ngày BH: 15/10/2014

Ngày HL: 01/12/2015

NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

(Link)

3

KH: 86/2018/NĐ-CP

Ngày BH: 06/6/2018

Ngày HL: 01/8/2018

NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

(Link)

V. CÁC VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ NGUỒN VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

1

KH: 82/2007/TT-BTC

Ngày BH: 12/7/2007

Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN

(Link Link phụ lục 2Link phụ lục 3Link phụ lục 4Link Mẫu C1, Mẫu C2, Mẫu C3)

2

KH: 04/2007/TT-BKH

Ngày BH: 30/7/2007

Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

NBH: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ)

(Link)

3

KH: 01/2008/TT-BNG

Ngày BH: 04/02/2008

Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

NBH: Bộ Ngoại giao

Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

(Link)

4

KH: 111/2008/TT-BTC

Ngày BH: 24/11/2008

Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của  nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

(Link)

5

KH: 219/2009/TT-BTC

Ngày BH: 19/11/2009

Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư về quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn ODA

(LinkLink phụ lục 1)

6

KH: 119/2009/QĐ-TTg

Ngày BH: 01/10/2009

Ngày HL: 20/11/2009

NBH: Thủ tướng

Quyết định ban hành về Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

(Link)

7

KH: 93/2009/NĐ-CP

Ngày BH: 22/10/2009

Ngày HL: 01/01/2010

NBH: Chính phủ

Nghị định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

(Link)

8

KH: 07/2010/TT-BKH

Ngày BH: 30/3/2010

Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký

NBH: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

(LinkLink phụ lục)

9

KH: 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC

Ngày BH: 28/5/2010

Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký

NBH: Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg, ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ

(Link)

10

KH: 192/2011/TT-BTC     Ngày BH: 26/12/2011

Ngày HL: 01/3/2012

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

(Link)

11

KH: 218/2013/TT-BTC     Ngày BH: 31/12/2013Ngày HL: 15/02/2013

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ

(Link)

12

KH: 16/2016/NĐ-CP

Ngày BH: 16/3/2016Ngày HL: 02/5/2016

NBH: Chính phủ

Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

(Link)

13

KH: 132/2018/NĐ-CP

Ngày BH: 01/10/2018

Ngày HL: 01/10/2018

NBH: Chính phủ

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016của Chính phủvề quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

(LinkLink đính chính nghị định)

VI. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TÀI CHÍNH

1

KH: 82/2007/TT-BTC

Ngày BH: 12/7/2007

Ngày HL: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

(Link;Link phụ lục 2Link phụ lục 3Link phụ lục 4Link Mẫu C1, Mẫu C2, Mẫu C3)

2

KH: 111/2008/TT-BTC      Ngày BH: 24/11/2008

Ngày HL: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

NBH: Bộ Tài chính

Quyết định Về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

(Link)

3

KH: 141/2009/TT-BTC     Ngày BH: 13/7/2009Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”

(Link)

4

KH: 219/2009/TT-BTC      Ngày BH: 19/11/2009     Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư về quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn ODA

(LinkLink phụ lục 1)

5

KH: 192/2011/TT-BTC      Ngày BH: 26/12/2011Ngày HL: 01/3/2012

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

(Link)

6

KH: 102/2012/TT-BTC      Ngày BH: 21/6/2012Ngày HL: 10/8/2012

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

(Link)

VII. CÁC CÔNG VĂN, CHỈ THỊ VỀ ĐI NƯỚC NGOÀI

1

KH: 4982/QĐ-BGDĐT      Ngày BH: 24/10/2013Ngày HL: kể từ ngày ký

NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(Link)

2

KH: 17/2014/TT-BGDĐT

Ngày BH: 26/5/2014

Ngày HL: 11/7/2014

NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức

(Link)

VIII. CÁC VĂN BẢN KHÁC

1

KH: 14/2005/QĐ-BKHCN

Ngày BH: 08/9/2005

Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định về Xây dựng và Quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (Link (Quyết định); Link phụ lục (Phụ lục); Link (bản đầy đủ))

 

2

KH: 542/TB-VPCP

Ngày BH: 22/11/2017

NBH: Chính phủ

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực

IX. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ

1

KH: 4413/QĐ-ĐHĐN

Ngày BH: 25/8/2015

Ngày HL: 25/8/2015

NBH: Giám đốc ĐHĐN

Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự

(Link)

2

KH: 1489/ĐHĐN-HTQT

Ngày BH: 06/5/2020

Ngày HL: 06/5/2020

NBH: Giám đốc ĐHĐN

Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng

Và Hướng dẫn thực hiện công tác tiếp nhận người nước ngoài học tập tại Đại học Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 1489/ĐHĐN-HTQT ngày 06/5/2020

 

3

KH: 1530/QĐ-ĐHĐN

Ngày BH: 27/5/2019

Ngày HL: 27/5/2019

NBH: Giám đốc ĐHĐN

Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục trao tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự của ĐHĐN và thay thế cho Quyết định 444/QĐ-ĐHĐN ngày 09/02/2017 của Giám đốc ĐHĐN về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng chức danh Giáo sư danh dự của ĐHĐN (link)