I. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM

STT Mẫu Tên tài liệu
1 Mẫu 1 Tờ trình đề nghị của đơn vị
2 Mẫu 2 Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008
3 Mẫu 3 Chương trình công tác
4 Mẫu 4 Bản tự nhận xét, đánh giá của nhân sự 
5 Mẫu 5 Bản nhận xét, đánh giá về nhân sự của tập thể lãnh đạo đơn vị nơi nhân sự đang công tác
6 Mẫu 6 Bản nhận xét, đánh giá về nhân sự của cấp ủy các cấp 
7 Mẫu 7a; Mẫu 7b Bản nhận xét nhân sự của Chi ủy hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố
8 Mẫu 8 Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân 

II. HỒ SƠ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

STT Mẫu Tên tài liệu
1 Mẫu 1 Đơn xin đi học tập hoặc đi công tác
2 Mẫu 2 Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008
3 Mẫu 3 Bản cam kết xin đi học tập
4 Mẫu 4 Báo cáo trước khi đi nước ngoài
5 Mẫu 5 Báo cáo kết quả học tập, bồi dưỡng
6 Mẫu 6 Đơn xin gia hạn thời gian học tập

III. LƯƠNG, PHỤ CẤP THÂM NIÊN

STT Mẫu Tên tài liệu
1 Mẫu 1 Tờ trình đề nghị nâng bậc lương
2 Mẫu 2 Danh sách đề nghị nâng bậc lương thường xuyên
3 Mẫu 3 Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn
4 Mẫu 4 Danh sách đề nghị tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung
5 Mẫu 5 Biên bản họp xét nâng bậc lương
6 Mẫu 6 Bản kê khai quá trình hưởng lương đối với giảng viên cao cấp
7 Mẫu 7 Bản tự khai đề nghị hưởng thâm niên nhà giáo

IV. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

STT Mẫu Tên tài liệu
1 Mẫu 1 Bản đánh giá, phân loại dành cho công chức
2 Mẫu 2 Bản đánh giá, phân loại dành cho viên chức quản lý
3 Mẫu 3 Bản đánh giá, phân loại dành cho viên chức và người lao động
4 Mẫu 4 Báo cáo tổng hợp đánh giá, phân loại

V. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

STT Mẫu Tên tài liệu
1 Tải xuống Biểu mẫu thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020