Cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ Giáo dục Ai-len tại Việt Nam

29/11/2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /ĐHĐN-HTQT

V/v thông báo về cuộc thi

Tìm kiếm Đại sứ Giáo dục Ai-len tại Việt Nam

Đà Nẵng, ngày        tháng   năm 2013

 

 

Kính gửi: Các Trường thành viên và đơn vị trực thuộc

 

           

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhận được thông báo về cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ Giáo dục Ai-len tại Việt Nam do công ty Noble Education phối hợp với Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam tổ chức nhằm tìm kiếm giương mặt sinh viên trở thành “Đại sứ giáo dục Ai-len tại Việt Nam 2014”.
 

ĐHĐN đề nghị các trường thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN thông báo rộng rãi cuộc thi này đến toàn thể sinh viên, nội dung cụ thể như sau:
 

1. Đối tượng và điều kiện tham gia:

- Tất cả sinh viên ĐHĐN
 

2. Giải thưởng cuộc thi:

- Chuyến du lịch khám phá châu Âu trong vòng 2 tuần với toàn bộ chi phí do Noble Education tài trợ;

- Có cơ hội tham gia các hoạt động tuyên truyền và nâng cao nhận thức về đất nước, văn hóa, giáo dục Ai-len tại Việt Nam trong vòng 1 năm;

- Là cầu nối giúp các bạn sinh viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận với thông tin về hệ thống giáo dục, các trường ĐH uy tín tại Ai-len.
 

3. Hạn cuối nộp hồ sơ: 05/12/2013.
 

4. Các thông tin chi tiết về cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ Giáo dục Ai-len tại Việt Nam được đăng trên trang web sau:

www.nobleeducation.com.vn


Chúng tôi xin gửi công văn và form đăng ký dự thi đính kèm để các ứng viên tiện tham khảo thông tin chi tiết

 

 

Nơi nhận:

       - Như trên;

       - Lưu VP, Ban HTQT.

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Hồ Lộng Ngọc

 

 

Tải mẫu đăng ký tại đây.