Báo cáo và thống kê định kỳ năm học 2013 - 2014

13/12/2013

Thực hiện yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 8702/BGDĐT-KHTC, ngày 03/12/2013 về việc báo cáo thống kê định kỳ năm học 2013-2014, Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị báo cáo và thống kê số liệu năm học 2013-2014 (theo các file mẫu).
 

          Các biểu thống kê đã được cụ thể hóa, yêu cầu các đơn vị không được sửa đổi nội dung cấu trúc. Các file mẫu báo cáo, thống kê được tải từ địa chỉ: http://udn.vn
 

Danh mục ngành của các đơn vị đã được xếp theo thứ tự quy định tại Thông tư số 34/2011/TT-BGDĐT, ngày 11/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

Báo cáo và thống kê thực hiện theo các yêu cầu tại công văn 8702/BGDĐT-KHTC, gồm bản in có đóng dấu của thủ trưởng đơn vị gửi về đại học Đà Nẵng (qua Ban Đào tạo) và bản mềm gửi theo địa chỉ E-mail: thanhhoadhdn@gmail.comhoaan.dtdn@gmail.com trước ngày 25/12/2013 để tổng hợp gửi Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

          Yêu cầu các đơn vị báo cáo và thống kê đầy đủ, chính xác, đúng trình tự, nội dung theo mẫu, đúng thời gian quy định.
 

          Trân trọng!

 

Xem và tải file mẫu tại đây.