Thông báo về Đại hội thanh niên Châu Á tại Đại học De La Salle, Phi-líp-pin

21/02/2014

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo đến toàn thể sinh viên về Đại hội Thanh niên Châu Á tại Đại học De La Salle, Phi-líp-pin. Đây là hoạt động hữu ích nhằm giúp sinh viên phát triển tiềm năng lãnh đạo, tăng khả năng giao tiếp, nâng cao hiểu biết về các vấn đề kinh doanh xã hội, tính bền vững của môi trường và các phương tiện truyền thông đại chúng.

Nội dung cụ thể như sau:

1.        Đối tượng và điều kiện tham gia:

-    Tất cả sinh viên ĐHĐN;

-    Có khả năng lãnh đạo tốt;

-    Nghe và nói tiếng Anh lưu loát.

2.        Thời gian diễn ra đại hội: từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 3 năm 2014

3.        Chi phí:

-    Sinh viên tham dự tự chi trả phí máy bay, phí đăng ký (200 USD/ 1 sinh viên);

-    Đại học De La Salle sẽ tài trợ phí ăn ở, đi lại trong thành phố.

4.        Địa chỉ nộp đơn đăng ký:

-    Aseanyouthcongress2014@gmail.com

         Nếu cần thêm thông tin về Đại hội Thanh niên Châu Á (đơn đăng ký, chi tiết chương trình đại hội, lệ phí) vui lòng truy cấp địa chỉ sau:

 -   https://www.dropbox.com/sh/zx0oq20rtlf1nor/XC6b-Qhdnz

Đại học Đà Nẵng kính thông báo đến các ứng viên quan tâm đăng ký tham dự.