Để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về năng lực đào tạo theo quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011, Đại học Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung sau:
 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Cán bộ rà soát lại đội ngũ cán bộ giảng dạy, báo cáo số lượng giảng viên giảng dạy theo ngành/chuyên ngành (mẫu 1).
 

- Báo cáo quy mô sinh viên chính quy hiện có (mẫu 2).
 

Các biểu mẫu có thể tải về từ website của Đại học Đà Nẵng: http://udn.vn.
 

Các đơn vị gửi báo cáo có đóng dấu của thủ trưởng đơn vị về Đại học Đà Nẵng qua Ban Đào tạo và gửi bản mềm theo địa chỉ email giangkimlien@gmail.com trước ngày 30/3/2014.
 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện những nội dung nêu trên theo đúng mẫu và đúng thời hạn.
 

Trân trọng./.
 

Tải nội dung Mẫu 1 tại đây.
 

Tải nội dung Mẫu 2 tại đây.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH