ĐỀ ÁN

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY GIAI ĐOẠN 2014-2016

 

Căn cứ:

-  Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

-  Luật Giáo dục Đại học;

-  Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020".

-  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

-  Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011-2012;

-  Công văn số 2955 /KTKĐCLGD ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh riêng vào đại học và cao đẳng hệ chính quy;

-  Dự thảo Quy định về tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014-2016 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Đại học Đà Nẵng xây dựng Đề án tuyển sinh Cao đẳng, Đại học hệ chính quy với các nội dung sau:

 I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1.  Mục đích

Đại học Đà Nẵng là đại học trọng điểm quốc gia ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực. Trong những năm qua, công tác tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng theo kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức có nhiều thuận lợi. Năm 2013, gần 55 ngàn thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng tại trường thành viên của Đại học Đà Nẵng với 11130 chỉ tiêu tuyển sinh. Hầu hết các ngành tuyển đủ chỉ tiêu theo nguyện vọng một với điểm chuẩn khá cao so với khu vực. Một số ngành có điểm chuẩn đầu vào thuộc hàng cao nhất trong cả nước.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giao quyền tự chủ cho các trường trong công tác tuyển sinh, năm 2014 Đại học Đà Nẵng vừa tổ chức tuyển sinh theo kỳ thi chung, vừa tổ chức tuyển sinh riêng với mục đích:

-  Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

-  Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học.

-  Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương và nhu cầu nhân lực xã hội cần.

2. Nguyên tắc

Việc lựa chọn phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Đại học Đà Nẵng theo những nguyên tắc sau:

-         Tiếp tục tuyển sinh theo kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong năm 2014 đối với những ngành đang tuyển sinh ổn định, có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn và có điểm chuẩn đầu vào cao trong những năm trước.

-         Tuyển sinh riêng đối với những ngành có môn thi năng khiếu. Việc lựa chọn môn thi và môn xét tuyển phải đảm bảo tuyển chọn được thí sinh có năng lực phù hợp với ngành đào tạo.

-         Kết hợp tuyển sinh theo kỳ thi chung và tuyển sinh riêng đối với một số ngành đặc thù vừa nhằm thu hút sự quan tâm của thí sinh, vừa tăng nguồn tuyển và lựa chọn được thí sinh có năng lực phù hợp ngành đào tạo. Việc tuyển sinh riêng đối với các ngành thuộc nhóm này sẽ là mô hình để nhân rộng hình thức tuyển sinh riêng trong những năm sắp đến.

Trong 2 năm tiếp theo, Đại học Đà Nẵng tiếp tục tăng cường quy mô và đa dạng hình thức tuyển sinh riêng để đến năm 2017 có thể tự chủ hoàn toàn trong công tác tuyển sinh.

 

II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1. Phương thức tuyển sinh

1.1. Phương thức thi chung

Năm 2014, Đại học Đà Nẵng đăng ký thực hiện kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (trừ 2 ngành có môn thi năng khiếu. Ngoài ra ĐHĐN sẽ xét tuyển vào 6 ngành tại một số trường thành viên với một tỷ lệ chỉ tiêu nhất định cho mỗi ngành).

Việc tổ chức kỳ thi chung được thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. 


Xem nội dung Đề án tuyển sinh Cao đẳng, Đại học hệ chính quy giai đoạn 2014 -2016 đầy đủ tại đây.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH