Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994 – 2014)

30/06/2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994 – 2014) 

 

 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994 – 2014) là dịp để Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhìn nhận, đánh giá, tổng kết chủ trương, thành tựu trong 20 năm xây dựng và phát triển theo mô hình, cơ chế Đại học vùng, từ đó có những định hướng mới cho phù hợp với thực tiễn.

Đây cũng là dịp khẳng định truyền thống, các giá trị cốt lõi của ĐHĐN, đồng thời là dịp để tăng cường quảng bá, thiết lập quan hệ hợp tác giữa ĐHĐN với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế, qua đó tiếp tục chuẩn bị những điều kiện thuận lợi cho những bước phát triển mới trong những năm tiếp theo định hướng Đại học nghiên cứu.

Động viên, khích lệ tinh thần quyết tâm phấn đấu xây dựng, phát triển nhà trường của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên ĐHĐN.

2. Yêu cầu

Các hoạt động cần được tổ chức đồng bộ theo hướng phân cấp, đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHĐN, với sự tham gia của chính quyền, đoàn thể quần chúng các cấp bằng nhiều hình thức phong phú, trọng tâm, có chiều sâu và phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên.

Các hoạt động cần gắn với nhiệm vụ chính trị năm học của ĐHĐN và các chương trình hành động của Bộ GD&ĐT và của thành phố Đà Nẵng.

II. Nội dung các mảng hoạt động

1. Các hoạt động truyền thông

a. Mục đích

Quảng bá “Học hiệu Đại học Đà Nẵng” một cách bài bản trong và ngoài nước.

b. Công việc cụ thể

- Phối hợp với cơ quan truyền thông xây dựng phim tài liệu về ĐHĐN;

- Quảng bá, tuyên truyền trên website của ĐHĐN và của các trường, đơn vị thành viên;

- Quảng bá, tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng của các báo, đài trung ương và địa phương tại Đà Nẵng;

- Quảng bá, tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, áp phích,… tại ĐHĐN và các trường thành viên;

- Xây dựng phòng truyền thống của ĐHĐN và nâng cấp phòng khách quốc tế;

- Biên soạn và xuất bản tập kỷ yếu “Đại học Đà Nẵng – 20 năm xây dựng và phát triển” [hoặc: Brochure giới thiệu Đại học Đà Nẵng nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994 – 2014)].

2. Các hoạt động văn hóa, thể thao

a. Mục đích

- Tăng cường rèn luyện sức khỏe, tinh thần đoàn kết tương trợ trong cán bộ, viên chức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời quảng bá hình ảnh nhà trường về phương diện rèn luyện thể chất.

b. Công việc cụ thể

- Tổ chức Đại hội TDTT cán bộ, viên chức ĐHĐN lần thứ III – 2014 trong tháng 4/2014 và các hoạt động thể thao khác trong tháng 9 và 10/2014;

- Tổ chức hội diễn văn nghệ của CBVC và HSSV cấp ĐHĐN trong khoảng thời gian từ 15/10/2014 đến 15/11/2014.

3. Các hoạt động học thuật

a. Mục đích

Thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tăng cường trao đổi học thuật với các nhà khoa học trong và ngoài nước, góp phần quảng bá thành tựu của nhà trường về phương diện đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

b. Công việc cụ thể

- Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá thành tựu về đào tạo và khoa học công nghệ của ĐHĐN trong những năm qua;

- Tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2014 trong tháng 5/2014;

- Triển lãm các thành tựu về đào tạo và khoa học công nghệ của ĐHĐN tại ĐHĐN; mỗi đơn vị có không gian riêng để giới thiệu những thành tựu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ số đặc biệt;

- Một số hoạt động học thuật khác…

4. Các hoạt động nghi lễ và công tác chuẩn bị

a. Thời gian và địa điểm

- Dự kiến tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 15/11/2014 (thứ Bảy);

- Địa điểm:  Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng.

b. Công việc chuẩn bị

- Hoàn thành báo cáo tổng kết quá trình phát triển và các thành tựu của ĐHĐN trong 20 năm qua và định hướng chiến lược phát triển trong những năm tiếp theo;

- Xác định số lượng khách mời, cơ cấu đại biểu, thiết kế giấy mời và gửi giấy mời cho các đại biểu;

- Tổ chức đón tiếp đại biểu trong Lễ kỷ niệm, phân công nhiệm vụ cụ thể việc đón tiếp đại biểu đến tham dự Lễ kỷ niệm;

- Tổ chức một số hoạt động đối nội, đối ngoại;

- Tổ chức một số hoạt động nghi lễ khác…

III. Phân cấp thực hiện

1. Đại học Đà Nẵng

- Xây dựng chương trình hoạt động, kịch bản cho buổi lễ;

- Tổ chức Lễ kỷ niệm vào ngày 15/11/2014 (thứ Bảy) tại Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng;

- Lập danh sách khách mời và chuẩn bị các hoạt động đối nội, đối ngoại;

- Phối hợp với cơ quan truyền thông xây dựng phim tài liệu về ĐHĐN;

- Đặt hàng sáng tác ca khúc về ĐHĐN;

- Biên soạn và xuất bản cuốn “Đại học Đà Nẵng – 20 năm xây dựng và phát triển” [hoặc: Brochure giới thiệu Đại học Đà Nẵng nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994 – 2014)];

- Tổ chức hội thảo, triển lãm các thành tựu về đào tạo, khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ tại ĐHĐN;

- Tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐHĐN năm 2014;

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 9 và 10/2014;

- Gặp mặt thân mật nguyên lãnh đạo ĐHĐN và các trường thành viên đã nghỉ hưu;

- Tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập ĐHĐN;

- Tổ chức một số hoạt động nghi lễ khác…

2. Các trường, đơn vị thành viên

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền dưới hình thức băng rôn, khẩu hiệu, panô, triển lãm,… lồng ghép nội dung với các hoạt động thường xuyên của đơn vị; đăng tải bài viết về chiến lược phát triển, thành tựu chung của ĐHĐN và đơn vị trên bản tin nội bộ, website của các đơn vị;

- Phối hợp với ĐHĐN trong việc tổ chức các hoạt động học thuật như hội nghị, hội thảo khoa học, triển lãm, trưng bày các sản phẩm KHCN…;

- Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH;

- Phối hợp với ĐHĐN trong việc xây dựng phòng truyền thống của ĐHĐN;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao;

- Các hoạt động phù hợp khác…

III. Tổ chức thực hiện

ĐHĐN thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban để triển khai thực hiện các hoạt động cấp ĐHĐN; đồng thời phối hợp, hỗ trợ về công tác tổ chức cho các đơn vị thành viên.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2014 đến tháng 11/2014.

Để đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ, các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và gửi báo cáo bằng văn bản và bản mềm về ĐHĐN (qua Văn phòng ĐHĐN, email: vanphong.dhdn@ac.udn.vn) trước khi tổ chức thực hiện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994 – 2014), đề nghị hiệu trưởng các trường thành viên, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh kịp thời với Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm để điều chỉnh cho phù hợp./.

Xem đầy đủ nội dung Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994 – 2014) tại đây.