Hội thảo khoa học “Kế toán – Kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập”

01/08/2014

Hội thảo nhằm thảo luận, tổng kết những chuyển biến trong thực tiễn công tác kế toán, kiểm toán ở các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế, nhất là khi nước ta chuẩn bị tham gia Hiệp ước xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bối cảnh khủng hoảng và suy thoái kinh tế ở nước ta trong thời gian qua và những tác động đối với công tác kế toán, kiểm toán cũng được xem xét đến. Những trao đổi học thuật này nhằm tìm ra những định hướng về kiện toàn công tác kế toán, nâng cao chất lượng thông tin kế toán cho quản lý, chất lượng hoạt động kiểm toán, công tác đào tạo kế toán và kiểm toán trong thời gian tới.

Các nhóm chủ đề chính:

  1. Nhóm chủ đề liên quan đến hoàn thiện Luật kế toán, cơ chế chính sách về kế toán, kiểm toán.
  2. Nhóm chủ đề học thuật liên quan tổng hợp các lý thuyết, các mô hình kế toán, thực tiễn kinh nghiệm các nước trong quá trình hội nhập quốc tế.
  3. Nhóm chủ đề liên quan đến thực hành công tác kế toán, kiểm toán ở các doanh nghiệp, trong quản lý ngân sách nhà nước.
  4. Nhóm chủ đề liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực kế toán.

Thời gian tổ chức: 7h30, ngày 15 tháng 8 năm 2014

Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.