Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban chủ nhiệm chương trình khoa học trọng điểm cấp nhà nước KX.04/11-15 phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học Nhận diện văn hóa với tư cách là sức mạnh nội sinh của sự phát triển và của dân tộc trong giai đoạn mới” nhằm góp phần nhận diện văn hóa là sức mạnh nội sinh của phát triển và của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; từ đó xác định nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.Hội thảo tập trung vào những nội dung chính sau đây:

- Mối quan hệ biện chứng nội sinh và ngoại sinh tạo thành sức mạnh của dân tộc và của sự phát triển: lý luận và thực tiễn;

- Văn hóa và các giá trị đặc trưng, bền vững của dân tộc, của con người Việt Nam;

- Đặc trưng của văn hóa vùng, vùng văn hoá tạo nên sự phong phú của sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam;

- Đa dạng và thống nhất, thống nhất trong đa dạng - sức mạnh nội sinh của văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

- Giải quyết mối quan hệ giữa văn hóa - sức mạnh nội sinh của dân tộc với sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng.

- Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong phát triển của Tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Thời hạn:   8h00, thứ 6, ngày 22tháng 8 năm 2014.

Địa điểm:  Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

 

(Xin các Đồng chí liên hệ với ThS Nguyễn Hồng Sơn, điện thoại: 0913.265.306; TS Bùi Văn Hưng, điện thoại: 0913.042.686)

 

Xem chi tiết Thư mời tại đây.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH