Công bố danh sách giảng viên cơ hữu của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

28/11/2014

Ngày 17 tháng 10 năm 2014, Đại học Đà Nẵng nhận được Công văn số 5660/BGDĐT-GDĐH ngày 13/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của các cơ sở đào tạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát một số điều kiện đảm bảo chất lượng của các đại học, học viện, trường đại học và viện nghiên cứu đào tạo trình độ tiến sĩ.

 

Đại học Đà Nẵng kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách giảng viên cơ hữu của các cơ sở giáo dục đại thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng đã được cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh theo tinh thần Công văn số 5660/ BGDĐT-GDĐH ngày 13/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Công văn Báo cáo Bộ GD&ĐT về Công văn số 5660DH

 

Danh sách giảng viên cơ hữu xem tại đây

 

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/