Công khai niêm yết danh sách nâng bậc lương Thường xuyên, trước thời hạn và PCTNVK năm 2014

18/12/2014

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31-7-2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Quyết định số 6611/QĐ-ĐHĐN ngày 11/11/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc xác định chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014; Căn cứ biên bản họp xét nâng bậc lương năm 2014 của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Hội đồng nâng bậc lương Đại học Đà Nẵng năm 2014 Quyết định như sau:

 

1. Không xét nâng bậc lương trước thời hạn cho giảng viên và tương đương trở lên có thời điểm nâng lương lần sau từ tháng 1/2013.

2. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

3. Công bố niêm yết danh sách nâng lương năm 2014 cụ thể như sau:

3.1 . Danh sách nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn và PCTNVK 2014 cấp Cơ quan ĐHĐN.
3. 2. Danh sách nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn và PCTNVK 2014 cấp ĐHĐN.
 
 
Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/