Kính gửi:

- Trưởng các ban chức năng;

- Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 6930/BGDĐT-KHTC, ngày 01/12/2014 về việc báo cáo thống kê năm học 2014-2015, Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị báo cáo thống kê năm học 2014-2015 theo các mẫu quy định.

 

Các file mẫu báo cáo thống kê, hướng dẫn nhập số liệu được tải từ địa chỉ: http://udn.vn. Yêu cầu các đơn vị không được sửa đổi nội dung cấu trúc của biểu mẫu.

 

Danh mục ngành đào tạo phải xếp theo thứ tự quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT, ngày 27/4/2010; Thông tư số 34/2011/TT-BGDĐT, ngày 11/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gửi kèm).

 

Báo cáo thống kê gồm bản in có đóng dấu của thủ trưởng đơn vị gửi về đại học Đà Nẵng (qua Ban Đào tạo) và bản mềm gửi theo địa chỉ E-Mail: thanhhoadhdn@gmail.comhoaan.dtdn@gmail.com trước ngày 27/12/201để tổng hợp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Yêu cầu các đơn vị thực hiệnđầy đủ, chính xácvà gửi báo cáo đúng thời gian quy định./.

 

File đính kèm

 

GIÁM ĐỐC

PGS.TS. TRẦN VĂN NAM

Đã ký và đóng dấu

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH