Khoa Giáo dục Thể chất là đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

 

Khoa Giáo dục Thể chất có chức năng giảng dạy các môn học giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên các ngành đào tạo trong toàn Đại học Đà Nẵng; đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành Giáo dục Thể chất và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của khoa.

 

Nhiệm vụ

1. Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học các môn học Giáo dục Thể chất cho học sinh, sinh viên các ngành đào tạo; phối hợp với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc của Đại học Đà Nẵng tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học đã được thống nhất, phê duyệt.

2. Xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo và chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành Giáo dục Thể chất.

3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; nghiên cứu và thực hiện cải tiến phương pháp giảng dạy, giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực Giáo dục Thể chất.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; trực tiếp quản lý và tham gia quản lý học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu của quá trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo chương trình đào tạo.

5. Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức cấp phát chứng chỉ môn học Giáo dục Thể chất cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Đà Nẵng;

6. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; tham gia công tác kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Đà Nẵng.

7. Quản lý viên chức của khoa và đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng quyết định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dụcchính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhânviên;tổ chức đánh giá viên chức trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý các cấp theo quy định của Đại học Đà Nẵng.

8. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và Đại học Đà Nẵng;đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạyhọc, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

9. Tổ chức hoạt động liên kết với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, chủ động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực liên quan theo quy định phân cấp của Đại học Đà Nẵng.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học Đà Nẵng giao.

 

Cơ cấu tổ chức

1. Ban Chủ nhiệm khoa gồm Trưởng khoa và từ 01 đến 02 Phó Trưởng khoa. Trưởng khoa do Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý tất cả các mặt hoạt động của khoa. Phó Trưởng khoa do Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa, giúp Trưởng khoa phụ trách các mặt công tác do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp về các mặt công tác này. Nhiệm kỳ của Trưởng khoa là 5 năm, theo nhiệm kỳ của Giám đốc. Trưởng khoacó thể được bổ nhiệm lại, nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.Nhiệm kỳ của Phó Trưởng khoa theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa và có thể được bổ nhiệm lại.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa được thực hiện theo Điều lệ trường đại học và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng.

 2. Khoa có các bộ môn:

a. Bộ môn Lý luận, Điền kinh, Thể dục, giảng dạy các môn học bắt buộc và tự chọn cho học sinh, sinh viên theo quy định của chương trình đào tạo;

b. Bộ môn Thể thao tập thể, gồm các môn học tự chọn: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném,...

c. Bộ môn Thể thao cá nhân, gồm các môn học tự chọn: bóng bàn, cầu lông, quần vợt, võ thuật, cờ,…

d. Các bộ môn khác được thành lập theo yêu cầu đào tạo các chuyên ngành Giáo dục Thể chất hoặc do nhu cầu hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ của Trưởng bộ môn, việcbổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Trưởng bộ mônđược thực hiện theo Điều lệ trường đại học và các quy định hiện hành.

3. Hội đồng khoa

a. Hội đồng khoa được thành lập để tư vấn cho Trưởng khoa thực hiện các nhiệm vụ của khoa. Hội đồng khoa có số thành viên là số lẻ, bao gồm: Trưởng khoa, các Phó trưởng khoa, các Trưởng bộ môn và có thể có một số giảng viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến phát triển chuyên môn của khoa.

b. Trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa, Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng khoa. Thủ tục bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng khoa, số lượng thành viên và thủ tục lựa chọn các thành viên, việc tổ chức hoạt động của Hội đồng khoa được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường đại học và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng.

4. Khoa được thành lập các hội đồng tư vấn khác cho Trưởng khoa về các vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội,… Thủ tục thành lập các hội đồng tư vấn được thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Khoa có Tổ Hành chính, Đào tạo giúp việc cho Ban Chủ nhiệm khoa thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khoa, gồm có cán bộ văn phòng chuyên trách và các trợ lý thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do tổ trưởng phân công.

 Nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ Hành chính, Đào tạo, việcbổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm được thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Khoa có các trợ lý Giáo dục Thể chất các trường thành viên, thực hiện các nhiệm vụ do Ban chủ nhiệm khoa phân công (quản lý trang thiết bị, dụng cụ giảng dạy, phối hợp với các trường bố trí sân bãi tập luyện, hỗ trợ công tác giáo vụ và hoạt động phong trào,…).

 

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN TỨC THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIN NỔI BẬT
HÌNH ẢNH