Kính gửi:

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

- Các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

 

Thực hiện Quyết định số 866/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức họp các Hội đồng xác định danh mục đề tài cấp Bộ năm 2016 do Đại học Đà Nẵng chủ trì. Danh mục các đề tài  đã được các Hội đồng thông qua và đưa ra tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện được thông báo trên website http://www.udn.vn/posts/view/1804/59.

 

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 như sau:

 

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn

- Tổ chức: là các cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.

- Cá nhân: Cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài trong Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016 đã được Đại học Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1849/QĐ-ĐHĐN ngày 15 tháng 4 năm 2015.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm:

a) Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học thành viên của tổ chức, cá nhântham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, trong đó nêu rõ cam kết hỗ trợ cho chủ trì đề tài.

b) Thuyết minh đề tài: 12 bản (1 bản gốc, 11 bản sao) lập theo Mẫu 4, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: 12 bản (1 bản gốc, 11 bản sao) theo Mẫu 5, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công văn, Thuyết minh đề tài và Thuyết minh tiềm lực khoa học đóng thành một quyển, sử dụng bìa mềm, không giấy bóng kính.

 

3. Đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõtên cá nhân, tên tổ chức gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn. Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ cũ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ và thông tin về cá nhân đăng ký tuyển chọn. Mọi bổ sung, sửa đổi phải được thực hiện trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tham gia tuyển chọn.

 

4. Các đơn vị gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn về Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Đà Nẵng trước 16 giờ 00 ngày 04/5/2015 (thứ Hai).

 

5. Lưu ý: Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các mẫu biểu liên quan được đăng tải trên website: http://www.moet.gov.vn./.

 

Xem thông báo tại đây

 

Xem quyết định tại đây

 

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH