Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài: “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” do Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng chủ trì

18/11/2015

Chiều ngày 16/11, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài: "Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế", mã số KX04 10/11-15 do Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng chủ trì, GS.TS Trương Bá Thanh chủ nhiệm đề tài.

 

Đến tham dự buổi nghiệm thu ngoài 9 thành viên Hội đồng do GS.TSKH Lê Du Phong làm Chủ tịch còn có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhà nghiên cứu, cán bộ và giảng viên có quan tâm.

 

 

GS.TSKH Nguyễn Du Phong làm Chủ tịch Hội đồng

 

Đây là lần đầu tiên Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng chủ trì 1 đề tài thuộc chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước nghiên cứu về lý luận chính trị do Hội đồng Lý luận Trung ương quản lý, tổ chức thực hiện.

 

Sau 3 năm tổ chức nghiên cứu, với sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng, sự nỗ lực của Ban Chủ nhiệm đề tài và sự cộng tác nghiên cứu của nhiều nhà khoa học ở Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và các Viện nghiên cứu kinh tế ở Trung ương, cũng như sự cộng tác nghiên cứu của một số nhà khoa học Nhật Bản, đề tài đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu.

 

PGS.TS Bùi Quang Bình trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

 

 

 

GS.TS Trương Bá Thanh - Chủ nhiệm đề tài mã số KX04 10/11-15 phát biểu tại buổi nghiệm thu

 

Đề tài được Hội đồng đánh giá cao về tính thực tiễn, đã khái quát và làm rõ các luận cứ khoa học đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ những mô hình tăng trưởng kinh tế của một số nước trên thế giới để rút ra những vấn đề phương thức, nguyên tắc, mô hình tăng trưởng kinh tế của nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đề tài cũng đã có cách tiếp cận mới để khái quát, đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong gần 30 năm đổi mới (1928 - 2016), chỉ rõ những thành công, khiếm khuyết và nguyên nhân của mô hình tăng trưởng trong 30 năm đổi mới. Từ đó, đề tài đã trình bày mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. Đặc biệt, đề tài đã đề xuất một số kiến nghị thiết thực với Đảng và Nhà nước về nhận thức, quan điểm mới cũng như về xây dựng, hoàn chỉnh, hoàn thiện pháp luật để bảo đảm đổi mới có hiệu quả mô hình tăng trưởng Kinh tế của nước ta trong giai đoạn mới.

 

Với những kết quả đạt được, Đề tài “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước chấm điểm, đạt 90,5/100 điểm, xếp loại Xuất sắc.

 

Kết quả nghiên cứu của đề tài với các đề tài khác trong chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2011 – 2015 đã góp phần đóng góp vào tổng kết 30 năm đổi mới và dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng, cũng như góp phần vào công tác đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ của Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng.

 

 

 

Tin từ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN - http://due.udn.vn/

 

Xem thêm tin trên VTV Đà Nẵng: