QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về công tác 
quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng
 
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
 
Căn cứ  Luật  số  47/2014/QH13  nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ  Nghị  định số  32/CP ngày  04/4/1994 của Chính phủ  về  việc thành lập Đại học Đà Nẵng;
Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ  Thông tư số  08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo về  việc ban hành Quy chế  tổ  chức và hoạt động của  đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành Quy định  về  công tác  quản lý hoạt động  hợp tác  quốc tế của Đại học Đà Nẵng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3.  Các ông  bà) Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban  Hợp tác quốc tế, Trưởng các Ban chức năng của Đại học Đà Nẵng, Thủ trưởng các cở sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị  trực thuộc ĐHĐN  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Đại học Đà Nẵng - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH