Kính gửi: 

                                           - Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

                                           - Các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ Tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911);Thông báo số 57/TB-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016, Đại học Đà Nẵng thông báo quy trình xác định ứng viên và hồ sơ dự tuyển đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016 như sau:

1. Quy định xác định ứng viên tham gia Đề án 911 năm 2016

Căn cứ Thông báo số 57/TB-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CS GDĐHTV) và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thành lập Hội đồng và tổ chức xét chọn các ứng viên đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với kế hoạch đào tạo giảng viên, chiến lược phát triển của đơn vị, lập danh sách trích ngang ứng viên được cử dự tuyển xếp theo thứ tự ưu tiên dự tuyển đi học ở từng nước (chú ý có nêu rõ tiêu chí ưu tiên xét chọn từng ứng viên) kèm theo Công văn đề nghị xem xét phê duyệt gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Cục Đào tạo với nước ngoài đúng theo quy định.

2. Hồ sơ và quy trình nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thực hiện theo mục 5.2 và mục 5.3 của Thông báo số 57/TB-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tổ chức thực hiện

a) Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN nộp đầy đủ hồ sơ của các ứng viên về Ban Tổ chức Cán bộ - ĐHĐN trước ngày 17/3/2016;

b) Phòng Tổ chức – Hành chính các CS GDĐHTV thu nhận hồ sơ các giảng viên của đơn vị; tham mưu thành lập Hội đồng để tổ chức xét tuyển chọn các ứng viên đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định, ra văn bản cử các giảng viên của đơn vị tham gia dự tuyển, gửi hồ sơ theo quy định về Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/3/2016; tổng hợp và báo cáo ĐHĐN.

Đại học Đà Nẵng đề nghị Hiệu trưởng các CS GDĐHTV và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Trân trọng./.

 

Xem công văn tại đây

 

Tin từ Ban Tổ chức cán bộ, ĐHĐN - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH