Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHĐN

22/03/2016

- Vị trí việc làm: Chuyên viên đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

- Nơi làm việc: Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHĐN

- Số lượng: 01 người

Xem thêm chi tiết tại đây

Đại học Đà Nẵng - www.udn.vn