Thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 23/5/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã ban hành Kế hoạch số 240-KH/BTV ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong toàn ĐHĐN.

Ngày 10/6/2016, đồng chí Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy ĐHĐN đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam -Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và nêu rõ: Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ viên chức, đảng viên và nhất là đối với người đứng đầu các cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng chưa được thể hiện rõ. Lần này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 dựa trên cơ sở Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) để đề ra 8 nhiệm vụ cụ thể, trong đó đề cao vai trò của người đứng đầu cơ quan nhằm nâng cao vai trò giám sát của tổ chức đảng và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể để “công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” ngày càng đi vào thực chất, có hiệu quả.

Đồng chí Ngô Văn Dưỡng, UV BTV - ĐUV phụ trách công tác Nội chính Đảng ủy ĐHĐN trình bày Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh, UV BTV - ĐUV phụ trách công tác Dân vận Đảng ủy ĐHĐN quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu tham dự phát biểu và nêu ý kiến thảo luận nhằm phân tích thêm những vấn đề còn hạn chế, yếu kém, sát với tình hình thực tế tại đơn vị trong việc thực hiện và triển khai công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; đồng thời, các đại biểu cũng đã nêu thêm các ý kiến, đề xuất trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Thành ủy.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chương trình hành động của Thành ủy và giao cho các đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ sở trực tiếp quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU đến cán bộ đảng viên trong đơn vị mình đảm bảo nghiêm túc, đúng theo Kế hoạch số 240-KH/BTV ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN; đồng thời chỉ đạo thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát, không để xảy ra các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đơn vị và giao các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị trên.

Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Từ khóa      nghị quyết; tham nhũng; lãng phí; tiêu cực; Văn phòng Đảng ủy; Chỉ thị số 05-CT/TU
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH