KẾ HOẠCH

Về việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Thông tư số08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

Thực hiện Công văn số 5201/BGDĐT-TCCB ngày 09/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập định kỳ hằng năm,Đại học Đà Nẵng(ĐHĐN) xây dựng kế hoạch kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

1. Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập cá nhân để ĐHĐN và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc biết được tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch nguồn gốc tài sản, thu nhập, phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

2. Xác định thời gian cách làm cho các đơn vị trong toàn ĐHĐN, các cán bộ, công chức, viên chức để tổ chức thực hiện nghiêm túc và đúng theo các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

3. Làm cho những cá nhân thuộc diện kê khai phải có trách nhiệm tự kê khai tài sản và thu nhập (theo mẫu kê khai) và chịu trách nhiệm giải trình, tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai của mình.

Kế hoạch

Nghị định về minh bạch tài sản và thu nhập

Thông tư hướng dẫn

Tải tất cả tại đây

Đại học Đà Nẵng - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH